Nguyễn Hồng Nhung

Các anh Mentors không chỉ quan tâm giảng dạy, hướng dẫn ở trên lớp, mà còn hỗ trợ sửa chữa bài tập tại nhà rất nhanh và nhiệt tình